CERTIFICAT DE GARANȚIE COMERCIALĂ

(actualizat conform OUG nr. 140/2021)

 

  1.       Emitentul certificatului de garanție

Prezentul certificat de garanție comercială este emis de către societatea PROCARS 97 SRL, cu sediul în Arad, Calea Radnei, nr. 256, nr. de ordine la Registrul comerțului: J02/2416/2006, Cod unic de înregistrare: RO 20124470, e-mail: comenzi@procars97.ro, www.procars97.ro, telefon: 0724-056100.

Certificatul de garanție reprezintă angajamentul vânzătorului PROCARS 97 SRL pentru neconformitatea bunurilor la momentul livrării ori care se constată pe durata termenului de garanție prevăzut la pct. 3 sau în alt termen prevăzut în mod expres în convențiile încheiate de vânzător și cumpărători, având totodată valoarea unei garanții comerciale.

Certificatul de garanție este disponibil pe pagina de internet a emitentului: www.procars97.ro și este valabil pentru toate vânzările de bunuri de folosință îndelungată efectuate de către vânzător (emitent) către cumpărătorii persoane juridice și consumatori.

Prin prezentul certificat  PROCARS 97 SRL  declară că consumatorul are dreptul la măsuri corective din partea vânzătorului, fără costuri, în caz de neconformitate a bunurilor şi că măsurile corective respective nu sunt afectate de garanţia comercială.

 

  1.       Bunurile care fac obiectul certificatului de garanție comercială

Prezentul certificat asigură garanția următoarelor produse:

2.1 Produsele de schimb de origine, produsele omologate sau certificate, materialele de exploatare, astfel cum acestea toate sunt definite în OG nr. 80/2000 și în Anexa OMTCT nr. 2135/2005, materialele de întreținere, produsele recondiționate de fabricanți ori rezultate din dezmembrări auto, care sunt destinate vehiculelor rutiere, introduse pe piață de către PROCARS 97 SRL, care sunt furnizate/vândute către persoane juridice și consumatori.

2.2 Identificarea produselor supuse garanției se face pe baza facturilor, bonurilor fiscale, devize de reparații și a altor înscrisuri care dovedesc că produsele au fost vândute de PROCARS 97 SRL.

 

  1.       Termenele de garanție

3.1 Termenul de garanţie reprezintă limita de timp, care curge de la data dobândirii produsului, până la care vânzătorul îşi asumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului achiziţionat, pe cheltuiala sa, dacă deficienţele nu sunt imputabile consumatorului/cumpărătorului.

3.2 Uleiurile auto au termen de garantie 5 ani de la data inscrisa pe flacon.

3.3 În cazul uleiurilor auto care conțin marcaje și inscripții privitoare la termenul de garanție/valabilitatea stabilit de producători, se vor aplica termenele de valabilitate ale producătorilor.

3.4 Produsele de schimb, materialele de exploatare, materialele de întreținere au un termen de garanție de doi ani.

3.5 Pentru produsele a căror durată medie de utilizare sau termen de valabilitate este mai mic de doi ani, termenul de garanție se reduce la durata medie sau, după caz, la termenul de valabilitate.

3.6 Produsele recondiționate au un termen de garanție de un an.

3.7 Produsele și materialele menționate la pct. 3.4 care au fost montate sau utilizate pe vehicule folosite în servicii de taximetrie, școli de șoferi, transport de mărfuri sau persoane, ambulanțe, au un termen de garanție de șase luni, iar produsele recondiționate utilizate pe aceste vehicule au un termen de garanție de trei luni.

3.8 Produsele provenite din dezmembrări au un termen de garanție de trei luni.

 

  1.       Procedura de asigurare a garanției

4.1 În cadrul termenului de garanţie, consumatorul/cumpărătorul trebuie să aducă la cunoștința PROCARS 97 SRL., prin cerere de garanție, lipsa de conformitate a produsului, viciul, ori defecțiunea survenită sau orice altă situație care atrage acordarea garanției și va returna produsul neconform. Produsele returnate vor fi ambalate în mod corespunzător pentru a preveni deteriorarea acestora pe timpul transportului. Cheltuielile de returnare vor fi suportate de PROCARS 97 SRL.

4.2 Cererea de garanție și produsul neconform vor fi trimise la vânzător în termen de maxim 30 de zile de momentul constatării lipsei de conformitate, viciului, defecțiunii, sub sancțiunea decăderii din dreptul la garanție. Cererea va putea fi trimisă și direct vânzătorului, pe adresa de e-mail: comenzi@procars97.roși va fi însoțită de următoarele înscrisuri:

a) copie după factura/bonul fiscal de cumpărare a produsului/materialului;

b) copie după devizul de montaj/instalare/reparații a produsului și bonul fiscal/factura, emise de operatorul economic autorizat RAR pentru activități de reparații, întreținere și reglaje auto, conform Ordinului MTCT nr. 2131/2005;

c) copie după certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate ale vehiculului pe care au fost montate produsele ce fac obiectul garanției, inclusiv după talonul care atestă valabilitatea inspecției tehnice a vehiculului;

d) copie după nota de constatare cu privire la nefuncționalitatea/defectul/vicul/lipsa de conformitate a produsului emisă de un operator autorizat RAR conform Ordinului MTCT nr. 2131/2005;

4.3 În cazul în care reclamația este întemeiată PROCARS 97 SRL va efectua reparaţiile la produsul defect sau îl va înlocui, fără costuri, într-un termen rezonabil care nu poate depăşi 15 zile calendaristice din momentul în care PROCARS 97 SRL a fost informat de către consumator/cumpărător cu privire la neconformitate/defecțiune şi care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator/cumpărător, luându-se în considerare natura şi complexitatea bunurilor, natura şi gravitatea neconformităţii/defecțiunii şi efortul necesar pentru finalizarea reparaţiei sau înlocuirii. În cazul unor vicii ascunse sau în situația în care se impune efectuarea unei expertize tehnice pentru stabilirea cauzelor defectului/viciului/neconformității produsului, termenul de 15 zile maxim curge de la data finalizării expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic neutru.

4.4 Dacă PROCARS 97 SRL nu poate asigura repararea ori înlocuirea produselor/materialelor neconforme ori cu vicii ascunse, va acorda consumatorului/cumpărătorului măsuri reparatorii echivalente, dacă reclamația este depusă în termenul de garanție și este întemeiată. În această situație valoarea măsurilor reparatorii nu vor depăși prețul plătit de consumator/cumpărător pentru produsul neconform/defect.

4.5 Produsele si materialele înlocuite în perioada de garanție devin proprietatea PROCARS 97 SRL

4.6 În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparaţie, termenele prevăzute la pct. 3 se prelungesc cu timpul de nefuncţionare a bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa PROCARS 97 SRL lipsa de conformitate până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator/cumpărător.

4.7 În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru bunurile care înlocuiesc bunurile neconforme, termenele prevăzute la pct. 3 încep să curgă de la data înlocuirii.

 

  1.       Condițiile garanției comerciale. Situații care exonerează PROCARS 97 SRL de răspunderea privind garanția sau care conduc la pierderea garanției a produsului sau materialului.

Obligația de garanție comercială intervine numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

5.1 Produsul a fost vândut de PROCARS 97 SRL;

5.2 Consumatorul/cumpărătorul a furnizat, cu ocazia lansării comenzii, date corecte pentru identificarea produselor; în cazul în care datele furnizate au fost eronate nu se acordă garanție;

5.3 Cererea de garanție a fost formulată în termenul de garanție în perioada de 30 de zile de la constatarea neconformității/viciului/defectului; depășirea acestor termene conduce la pierderea garanției;

5.4 Consumatorul/cumpărătorul a trimis vânzătorului toate înscrisurile menționate la pct. 4.2 și a returnat produsul neconform;

5.5 A fost efectuată expertiza tehnică pentru situațiile ce impun acest document, iar concluziile expertului justifică cererea de acordare a garanției;

 

Următoarele situații conduc la pierderea garanției produsului și exonerează PROCARS 97 SRL de răspunderea privind garanția:

5.6 Produsul reclamat a fost utilizat în alte scopuri sau pe alte vehicule decât cele indicate de producător;

5.7 Produsul reclamat nu au fost montat/instalat/reglat/verificat de un operator autorizat pentru activități de reparații, întreținere și reglaje auto, conform Ordinului MTCT nr. 2131/2005, ori aceste operații au fost efectuate fără scule ori dispozitive adecvate, fără respectarea tehnologiei de lucru stabilită de constructorul vehiculului sau a fabricantului produsului;

5.8 După montarea produsului și terminarea reparațiilor nu s-au efectuat operațiile de verificare, etalonare, reglare, conform OMTCT nr. 2131/2005, precum și cele impuse de constructorul vehiculului și fabricantul produsului;

5.9 Produsul a fost montat incorect sau împreună cu piese conexe uzate, neconforme cu specificațiile producătorului;

5.10 Deficiența produsului se datorează suprasolicitării, întreținerii sau reglajelor/verificărilor periodice necorespunzătoare, ori a intervențiilor neautorizate asupra produsului în perioada de garanție;

5.11 Produsul prezintă urme de lovituri, șocuri mecanice, zgârieturi, rupturi, fisuri, îndoituri, deformări, sau a suferit acțiunea unor factori externi procesului normal de funcționare;

5.12 Vehiculul pe care a fost montat produsul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de alta natură (șocuri termice, electrice, mecanice);

5.13 Vehiculul pe care a fost montat produsul a fost folosit în alte scopuri decât cel prevăzut de constructor, sau a fost exploatat în condiții necorespunzătoare: porniri cu robot sau prin tractare, depășirea greutății maxime admise, competiții sportive, raliuri, ori au fost modificate instalațiile și sistemele acestuia;

5.14 Instalarea neautorizată pe vehicul de echipamente/accesorii altele decât cele din echiparea din fabrică;

5.15 Deteriorarea ori distrugerea produsului din culpa consumatorului/cumpărătorului datorită transportului, manipulării, depozitării, păstrării, utilizarii, exploatării necorespunzatoare, ori a contactului cu produse chimice agresive sau apropierii de surse de căldură;

5.16 Seria/marcajul/codul constructiv sau de identificare al produsului a fost șters sau prezintă marcări ori ștanțări artizanale;

5.17 Demontarea în părți componente sau subansamble a produsului, ori deteriorarea sigiliilor aplicate de producător;

5.18 Vehiculul pe care montat produsul prezintă defecțiuni la sistemele de direcție, frânare, suspensie, răcire, climatizare, electrice, etc.;

5.19 Exploatarea necorespunzătoare a vehiculului: neefectuarea rodajelor, depășirea regimului termic, a turației maxime admise;

5.20 Defectarea produsului datorită prezentei corpurilor străine, impurităților, mizeriei în zonele de funcționare a produsului;

5.21 Produsul returnat a suferit modificări după demontarea de pe autovehicul (a fost spălat, periat, șlefuit, demontat pe părți componente, etc.). Produsul trebuie trimis exact în starea în care se află după demontarea de pe vehicul;

5.22 Nerespectarea intervalului și a programului de revizii tehnice, stabilite de constructorul vehiculului;

5.23 La momentul formulării cererii de garanție vehiculul pentru care a fost destinat produsul este neînmatriculat

ori inspecția tehnica periodică a expirat;

5.24 Numărul de kilometri înregistrați de aparatele de la bordul vehiculului nu sunt reali;

 

  1.       Excepții de la garanție

6.1 Nu fac obiectul garanției prevăzută în prezentul certificat bunurile, altele decât cele menționate la pct. 2, oferite în cadrul campaniilor promoționale.

6.2 Pentru produsele auto marca BOSCH, altele decât acumulatorii auto, garanția se realizează prin unitățile BOSCH CAR SERVICE.

6.3 Pentru acumulatorii auto garanția se realizează prin unitățile de service menționate în certificatul de garanție care însoțește livrarea fiecărui acumulator.

6.4 Pentru produsele de schimb de origine procedura de acordare a garanției este specifică fiecărui producător, fiind necesară deplasarea vehiculului pe care s-a montat produsul la cel mai apropiat dealer al importatorului, garanția fiind preluată de rețeaua importatorului.

Prezentul certificat de garanție se aplică începând cu data de 01.07.2023.

 

EMITENT,

PROCARS 97 SRL

prin administrator Buttau Adrian


 DESCARCA CERTIFICATUL DE GARANȚIE COMERCIALĂ IN FORMAT PDF